ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Уеб сайтът, който разглеждате, се управлява от „Варна Турист Сервиз“ ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписвания с ЕИК103148585, със седалище и адрес на управление: гр Варна, п.к. 9002, бул. „Чаталджа” 10, тел +359 52 603 255, e-mail: sales@vts.bg (наричано по-долу за краткост само „Дружеството“). 

„Варна Турист Сервиз“ ООД приема като свой приоритет не само предоставянето на качествена услуга на своите клиенти/потребители на туристически услуги, но и опазване поверителността на техните лични данни. Дружеството осъществява дейността си  в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Моля, прочетете внимателно тази Политика, преди да използвате предлаганите от нас услуги.

Важно е да знаете:

В случай, че не желаете да предоставите своите данни, няма да можем да сключим договор с Вас, не можете да бъдете получател на каквато и да е услуга и не можете да получите преддоговорна информация за услугите.

При нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата политика за поверителност и защита на данните, ще Ви предоставим ново известие за защита на данните и когато и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Варна Турист Сервиз ООД не предоставя данни към трети лица, с изключение на следните случаи:

Не предоставяме данни извън територията на страната.

Когато предоставяме лични данни на други организации, ние изискваме от тях да съхраняват данните като предприемат максимално високи мерки за организационна и техническа безопасност, както и да не използват личните ви данни за собствени маркетингови цели. Споделяме само минималните лични данни, които позволяват на нашите доставчици и партньори да Ви предоставяме услугите.

Вашите лични данни се съхраняват:

Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по надлежен начин. Не съхраняваме данни от кредитни и дебитни карти, освен отпечатани отчети за извършени плащания.

 Имате право да поискате достъп до Вашите лични данни по всяко време. 

В редките случаи, в които не можем да осигурим достъп до лични Ви данни в срок не по-дълъг от един месец, ще Ви посочим причините.

Имате право да поискате да коригираме всякакви неточности в личните Ви данни. 

Имате право да поискате да изтрием Вашите данни, освен ако не се налага съхраняването им за запазване на законни интереси.

Когато е технически възможно, можете да поискате предоставените от Вас лични данни да бъдат предадени на трета страна.

В случай, че сметнете, че нарушаваме Вашите права може да се свържете с нас на sales@vts.bg, за да  проучим случая.

Също така имате право и да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр.София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел. 02/91-53-518, електронна поща: kzld@cpdp.bg, електронен адрес: www.cpdp.bg

Стремим се винаги да удовлетворим исканията Ви, когато тези искания са допустими и основателни, както и да Ви дадем отговор в законоустановения едномесечен срок. В редки случаи, може да се наложи да удължим този срок, но с не повече от два месеца, до максимално разрешения по закон срок. 

Моля, обърнете внимание, че може да Ви помолим да потвърдите самоличността си, преди да можем да предприемем действия по Вашето искане или жалба.

Искания относно Ваши права можете да отправяте на:

sales@vts.bg

Лице за контакт: Велина Мичикова

Дружеството предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания. Също така в дружеството е ограничен достъпа до лични данни до тези служители, подизпълнители и други трети лица, които имат нужда от този достъп за целите на своята дейност и за изпълнение на служебните си задължения. Също така те имат задължение да опазят конфиденциалността на данните Ви.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на лични данни, използваме където е необходимо и допълнителни механизми за защита като криптиране, пароли за достъп и други.

 Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни се ревизира и актуализира от нас регулярно, с цел да сме максимално ясни, точни, прозрачни и да обхванем нововъзникнали при нас промени (в случай на необходимост) и промени в законодателството.

Дата на последната актуализация – 23.05.2018 г.