ОБЩИ УСЛОВИЯ ПРИ РЕЗЕРВАЦИЯ НА ТУРИСТИЧУСКА УСЛУГА

 

I. ЗАПИСВАНЕ ЗА ТУРИСТИЧЕСКА УСЛУГА

Чл. 1. Записване може да се извърши директно в офисите на ТУРОПЕРАТОРА ВТС или чрез ТУРАГЕНТИ в страната, по телефон или интернет.

Чл. 2. Резервацията се счита за валидна след подписване на договор и внасяне на депозит.

II.ЦЕНА И  ПЛАЩАНЕ

Чл.3. При подписване на този договор ПОТРЕБИТЕЛЯТ внася 30% депозит от общата цена на пътуването, ако изрично не е упоменато друго.  Окончателното плащане се извършва от ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок до 15 дни преди началната дата на УСЛУГАТА, ако не е упоменато друго. Чл.4. Ранните записвания са валидни при резервация и плащане, направени в рамките на обявените промоционални дати. При промени на пътуване по резервация за ранно записване като име на турист или дата на настаняване и други, се прилагат стандартните цени. Чл.5  Плащането се извършва в лева, в брой, с кредитна / дебитна карта или по банков път. Чл.6 При резервация с преференциални условия – намаления за ранни записвания, екстраси и други специални оферти, се прилагат условията за заплащане  на съответния хотел или по съответната оферта.

III.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.7. (1) Права и задължения на ТУРОПЕРАТОРА: /1/ ТУРОПЕРАТОРЪТ ВТС се задължава да предостави в съответствие с условията на този договор туристическите услуги, заплатени от ПОТРЕБИТЕЛЯ. /2/ТУРОПЕРАТОРЪТ ВТС предоставя сертификат издаден от лицензиран застраховател, удостоверяващ наличието на договор за застраховка /3/ТУРОПЕРАТОРЪТ ВТС е длъжен да осигури  категоризирани или сертифицирани туристически обекти  и лицензирани превозвачи /4/  ТУРОПЕРАТОРЪТ ВТС има право да се откаже от договора без да носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не извърши плащанията в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Извършеното плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълната стойност на пътуването, депозитът не се възстановява.. (2) Права и задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ: /1/ Да заплати депозит в размер от 30% от стойността на услугата при сключване на този договор, освен ако друго не е упоменато, доплащането се извършва не по-късно от 15 дена преди дататата на услугата /2/ ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да получи информация за услугите /3/ При неизпълнение или неточно изпълнение на услугата по договора от ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да търси отговорност от туроператора до пълния размер на стойността на неточното изпълнение или неизпълнената услуга  по договора в рамките на 3 дни след приключване на услугите /4/ ПОТРЕБИТЕЛЯТ  може да прехвърли  правата и задълженията си по договора с трето лице, което отговаря на всички изисквания за осъществяването на услугата, като е длъжен преди това да уведоми в писмена форма туроператора или туристическия агент, в срок до 7 дни  преди датата за начало на услугата. Клиентът и третото лице,  на което е прехвърлена съответната услуга са солидарно отговорни пред туроператора и туристическия агент за плащане на общата цена по договора и на разходи свързани с прехвърлянето.

IV.ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ

Чл.8. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на ТУРОПЕРАТОРА ВТС на услугите по настоящия договор, той се задължава да компенсира ПОТРЕБИТЕЛЯ за надлежно доказаните вреди. Максималната граница на отговорност на ТУРОПЕРАТОРА ВТС в тези случаи е до 100 % от стойността на тези услуги. Чл. 9. ТУРОПЕРАТОРЪТ ВТС  не носи отговорност за загубени вещи пари и ценности на ПОТРЕБИТЕЛЯ Чл.10. ТУРОПЕРАТОРЪТ ВТС не носи отговорност по неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия договор, ако причините за това се дължат на: Чл.11.  Ако ТУРОПЕРАТОРЪТ ВТС направи значителна промяна в някои от съществените клаузи на настоящия договор, той е длъжен да уведоми незабавно ПОТРЕБИТЕЛЯ, а той от своя страна се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок до 3 дни след получаване на уведомлението от ТУРОПЕРАТОРА ВТС, но не по-късно от 7 дена преди започване на услугата. Приемането на промени се удостоверява с допълнително споразумение към договора. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приеме промените, ТУРОПЕРАТОРЪТ ВТС му предлага друга УСЛУГА  на същата, по-висока или по-ниска цена със съответно прихващане, доплащане или връщане на  разликата. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приеме предложеното, той може да се откаже от договора, без да дължи неустойки или обезщетение, като ТУРОПЕРАТОРА ВТС му възстановява платените от него суми по договора в 7-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за отказ. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория без промяна на  цената или замяна на транспортно средство с друго от същата или по-висока категория или класа не се счита  за значителна промяна на договора.

V. АНУЛАЦИИ И НЕУСТОЙКИ

Чл.12.В случай на анулация на УСЛУГАТА и прекратяване на договора от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ ВТС удържа следните неустойки: при пътуване в страната: При резервация с преференциални условия – намаления за ранни записвания, екстраси и други специални оферти, се прилагат условията за анулиране на съответния хотел или по съотвентата оферта. Чл.13.При анулация на пътуване поради болест, или други лични причини, свързани с ПОТРЕБИТЕЛЯ, той губи платените на ТУРОПЕРАТОРА ВТС суми в съответствие със сроковете на анулация и в размерите посочени в Чл.12 В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам прекрати услугата през времетраенето й, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми.

VІ. РЕКЛАМАЦИИ И СПОРОВЕ

Чл.14.  В случай, че по време на услугата се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия договор, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава незабавно в писмена форма да уведоми доставчика на услугите и ТУРОПЕРАТОРА ВТС с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни. В случай, че претенциите на ПОТРЕБИТЕЛЯ, свързани  с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да предяви надлежно оформена рекламация  към ТУРОПЕРАТОРА в писмен вид в срок не по-късно от 3 дни след края на пътуването. Рекламацията е валидна само в случай, че към нея е приложен протокол, съставен и подписан от ПОТРЕБИТЕЛЯ и представител  на обекта, предоставящ  туристическата услуга. Оплаквания, незаявени в писмен вид на място в туристическия обект, ТУРОПЕРАТОРЪТ ВТС има право да не разглежда. ТУРОПЕРАТОРЪТ ВТС се задължава в срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето становище по нея. Чл.15.  Всички спорове по изпълнение на настоящия договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане до компетентен български съд. Чл.16. Всякакви услуги извън пакетите, закупени от ТУРОПЕРАТОРА ВТС и за рекламации към такива услуги ТУРОПЕРАТОРЪТ ВТС не носи отговорност.

VІI. ДРУГИ УСЛОВИЯ И ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.17.Настоящият договор може да бъде отменян, изменян и допълван с двустранни писмени анекси и при спазване разпоредбите на Закона за туриз18. Настоящият договор може да бъде прекратен по взаимно съгласие, с изтичане срока на договора или поради виновно неизпълнение по реда на чл.87 от ЗЗД. Чл.19 За неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Р. България.   ВСИЧКИ ГОРЕОПИСАНИ УСЛОВИЯ СЕ ОТНАСЯТ ДО СЛУЧАИТЕ, В КОИТО ВТС ДЕЙСТВА КАТО ТУРОПЕРАТОР. В СЛУЧАИТЕ, В КОИТО РАБОТИ КАТО АГЕНТ ОТ ИМЕТО И ЗА СМЕТКА НА ДРУГ ТУРОПЕРАТОР СА ВАЛИДНИ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ , ПРИЕТИ ОТ СЪОТВЕТНИЯ ТУРОПЕРАТОР.